Healing and Meditation Sessions - through the teaching of Bruno Gröning


NEDERLAND


Hartelijk welkom op de nederlandse site van Bruno Gröning.
"Vertrouw en geloof. 
Het helpt, het geneest, 
de goddelijke kracht." 
(Bruno Gröning)De basis is het levenswerk Bruno Gronings ( 1906 tot 1959 ) 
De intentie en doel is om de Christusleer op te tekenen waardoor er weer
innerlijke orde voor lichaam, ziel  en geest tot stand komt.
Belangrijk is ook de uiterlijke orde, dit betekent, onze omgeving waarin wij leven.
Het is  mogelijk, de overal aanwezige Goddelijke kracht, door het gebed, te voelen en op te nemen.

Geloven en  vertrouwen in God en zijn Almacht, zijn  belangrijke voorwaarden , om op deze weg hulp en genezing te verkrijgen.

De Leer van Bruno Gröning
 
Bruno Gröning beschreef zichzelf als een bemiddelaar van een spirituele kracht, die direct van God komt en genezing bewerkstelligd. Deze kracht noemde hij de Heilstrom.
Bruno Groning kennis stroomde  uit de hogere spirituele rijken. Hij riep de mensen op tot een ommekeer. Hij wilde, dat de mensen weer het doel van hun verblijf op aarde bewust werden.
De mensen weer met God te verbinden en hun de kennis van de geestelijke wetten terug te brengen, was zijn uiteindelijke doel.
Hij wilde hun tonen, hoe men door het opnemen van de Heilstrom zich van negatief gedrag
kunnen verlossen en door het toepassen van de spirituele wetten weer tot gezondheid, vreugde en vrede in het hart kunnen komen; waardoor hun hele leven in positieve banen komt.
Met een beeldende vergelijking stelde hij God voor als een elektriciteitswerk, de mensen als de lamp. Zoals het een lamp alleen mogelijk is, het doel te vervullen, als ze aangesloten is aan de stroom van de krachtcentrale, zo heeft de mens het ook nodig de goddelijke energie, om  aan zijn bestemming te voldoen.
Bruno Groning zag zich als een transformator, die de oneindig hoge goddelijke energieën, zo verdeeld, dat ieder mens zoveel krijgt, zoals hij kan opnemen. 
Bruno Groning kon de goddelijke kracht in onbeperkte hoeveelheid opnemen.
Hij zei telkens weer: Niet ik genees, maar ,, Het ” Geneest. ,, Het geneest de goddelijke kracht
door mij.” ,, Dank u niet mij, dankt u God, ik ben alleen een kleine dienaar, een werktuig van God.”
 
Bruno Gröning refereerde in zijn voordrachten altijd aan Jezus Christus.
,,Ik leer onze medemensen al dat, wat ieder mens door de leer van Jezus Christus, die wij mensen in de daad moeten omzetten, naar God leidt.”

( … ) Het is de leer van Christus, die u moet behartigen.” ( …) ,, Christus heeft ons zoveel van het goede  meegegeven op onze levensweg. Waarom hebben de mensen het goede niet behartigt, waarom hebben ze het niet in zich opgenomen? “ ( 04.2.1958 )

Een werkelijk ware Christ kan alleen die zijn, die Christus zo volgt, zoals Christus het van ons verwacht, zoals zijn leer ons alles zegt, mijn lieve vrienden. Daarbij was Christus 33 jaar op deze aarde (…) en kon ons zo alles doorgeven, wat God voor ons, voor de gehele mensheid te zeggen had. Anders konden de mensen niet meer op God kunnen horen. (…) Hij ( de mens ) heeft het nodig, om met God verbonden te zijn.( … ) Meer wilde Christus niet, meer wilde God niet, dat is de werkelijke ware goddelijke leer, dat is de leer van Christus,zoals hij ze ons, zoals Hij de mensheid mee op zijn weg heeft gegeven: God verbondenheid, dat, mijn lieve vrienden, is alles! ” (04.12.1958 )

Lieve vrienden, het zal jullie duidelijk zijn, dat het aardse leven van Christus niet voor niets geweest is. God heeft dit, aardse leven van Christus, daarvoor bestemd, omdat  het voor God alleen zo mogelijk was, ons, dat betekent, de mensen door de leer van Christus op de weg te leiden, die God voor de gehele mensheid bestemt heeft. En dat is en blijft alleen de weg, die deze, die ieder, die ieder mens afzonderlijk naar God leidt. Maar twee heren, mijn lieve vrienden, kunt u niet dienen. Niet op de ene kant het kwade en op de andere kant God. En er tussen in bent u een huigelaar, een leugenaar, een bedrieger. U bent niet eens eerlijk tegen u zelf. Dit alles, moet u afleggen, lieve vrienden.

Dit alles, en ik zeg het nog een keer, alles, dat u tot nu toe in dit aardse leven als kwaad hebt ondervonden, moet u helemaal aan de kant doen. U moet het kwade de rug keren. U moet de andere weg gaan. Daarom roep ik u op, tot de grote ommekeer!

Gaat u de weg zo, zoals hij u, van God- ons alle door Christus bestemt is! 


Het doel: met God verbonden zijn

Bruno Gröning wilde geen nieuwe filosofie of ideologie brengen, hij wilde de noodlijdende mensen helpen en hen weer terug naar God leiden. „Het is niets nieuws wat ik jullie leer, maar jullie mensen van nu zijn het alleen vergeten.“Het was zijn hoogste doel, de mensen weer de verbinding met God te brengen. Hij verwees in zijn uitspraken steeds weer naar de leer van Christus, de de mensen moesten opvolgen. Hij zei echter ook, dat hij voor alle mensen gekomen was, om het even welk ras, religie of huidskleur. 

„Ik heb u ook al meer dan eens te weten gegeven, wat mijn eigenlijke doel is: ik wil ieder mens weer naar het geloof terugleiden, want ieder mens is een wezen van de natuur, ieder mens is een kind van God. Wij mensen hebben slechts één Vader, en dat is onze Here God. En omdat vele mensen van het geloof afgedwaald zijn, zo wil ik ze weer naar het geloof terugleiden. Ik wil van geen mens meer weten dat hij slecht is. Enkele weinigen zijn er geweest en zullen er verder ook zijn.

„Is er een principe, waarnaar men zijn hele leven richten kan? Ja – de naastenliefde!“

„Helpen is liefde.“ „Het is Het is nu werkelijk de leer van Christus, die u allen ter harte zou moeten nemen!“

„Ik leer onze medemensen alles, wat ieder mens door de leer van Christus, die wij mensen zelf in de daad moeten omzetten, tot God leidt.

„Christus was voor ons en is voor ons, en zal voor ons altijd een groot alsook een zeer goed, het beste voorbeeld zijn.“

Bruno Gröning zei: „Ik weet niet veel, ik weet alleen dat, wat de mensen niet meer wisten.“

„Het is geen wonder, zoals u gelooft, maar het zijn geestelijke wetten, waarnaar ik leef en die ik toepas. Niet ik genees, maar: Het geneest, de goddelijke kracht.“Het Einstellen.


Om deze kracht op te nemen, is het belangrijk een bepaalde houding aan te nemen: 

De uiterlijke houding: 

Handen geopend (als schaaltjes) losjes op de bovenbenen leggen, benen/voeten niet kruisen, om de energiestroom niet af te snijden. (Het is als een tuinslang, wanneer je er tijdens het  sproeien op gaat staan, is de is de waterstroom belemmerd  en er stroomt slechts weinig of helemaal geen water meer door. Of een ander voorbeeld – bij stroom: wanneer draden aan elkaar komen, ontstaat er kortsluiting)  

De innerlijke houding

Hart wijd openen. Vooraf alles wat je belast, storende gedachten in een denkbeeldige vuilnisemmer doen (bv. Alle belastingen, lichamelijk – maar ook van geestelijke oorsprong, vooral angsten, zorgen, alle nood, maar ook ergernis, woede, toorn, wrok, bitterheid, treurigheid, enz. , alles wat je als verkeerd voelt), want alleen daar, waar ik al plaats voor het goede gemaakt heb, kan de goede goddelijke kracht werken. Belangrijk is het ook, zich van storende gedachten los te maken. Zich voor de leer van Bruno Gröning en de goddelijke kracht in vertrouwen te openen en observeren wat er in het lichaam te voelen is. 
(Het helpt misschien, zich met een huis te vergelijken, waarin we alle ramen en deuren openen, om de frisse lucht binnen te laten, zo moeten wij ons voor deze geestelijke kracht openen.) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dit innerlijk en uiterlijk geopend zijn voor God onder uitschakeling van alle storende gedachten noemde Bruno Gröning “einstellen”. Wij stellen ons op de ontvangst van de goddelijke zending, de goddelijke kracht  in. Einstellen betekent: wij maken ons los van al het in gedachten storende, openen ons en wenden ons tot God, om de goddelijke kracht op te nemen.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Het is belangrijk, dat wij ons, zo goed als het ons al lukt, los te kunnen maken van alle storende gedachten en gevoelens, om steeds meer tot rust te komen.  Bruno Gröning heeft aangeboden,dat wij al het zware, alle ziekten, alle zorgen enz. mogen geven, wanneer wij dat willen. Hij wees er echter op, dat hij niets mocht nemen, wat wij hem niet vrijwillig gegeven hadden. Hoe vrijer en vertrouwensvoller wij ons kunnen openen, des te makkelijker kan de genezende kracht in ons binnenstromen. In deze rust en godverbondenheid kunnen wij het beste onze hartenwensen aan God voordragen. Wanneer wij nog niet weten, wat wij vragen moeten, kunnen wij ooi gewoon zeggen: “Jij weet wat ik nodig heb. Alsjeblieft, geef me dat wat juist voor me is.” We kunnen vragen om de goddelijke orde in ons en om ons heen, om de gezondheid, de vreugde in het hart, om de liefde, de deemoed, de dankbaarheid, om een dieper en helderder begrip, om de kalmte en geduld enz. Wij kunnen bv. Ook voor onze werkplek vragen, de collega's daar of voor een examenwerk en, en, en... wat ons ook maar aan het hart ligt. Wij kunnen voor onze familieleden vragen, voor onze buren, voor de hele mensheid, voor de dieren- en plantenwereld, ja, voor de hele schepping. 
Wanneer wij ons einstellen, nemen we de goddelijke kracht voor onze vragen op. Wanneer wij ons voor een ander mens einstellen, nemen we de goddelijke kracht voor deze mens op en deze kracht stroomt van ons naar de mens voor wie wij ons vragend einstellen en kan dan helpend en genezend in hem werken. Precies zo gaat het, wanneer wij ons voor dieren of planten einstellen.  De energie die wij zenden, komt altijd aan. Om het even of wij voor iemand vragen, die zich in onze onmiddelijke nabijheid bevindt of voor iemand, die op een heel ander deel van de aarde leeft. Aan de goddelijke kracht zijn geen grenzen gesteld. 
Wanneer wij alles wat ons bezighoudt aan God voorgedragen hebben (onze vragen, onze dank, maar ook situaties waarin wij naar oplossingen zoeken, kort gezegd alles, waar wij van ganser harte de ondersteuning van God wensen), is het belangrijk, alles, waarvoor we gevraagd hebben, in gedachten los te laten en nog een poosje in de rust te blijven en te observeren, wat zich in de tijd van het Einstellen in ons lichaam voordoet. Misschien ontvangen wij in deze tijd precies de antwoorden van God op onze vragen.  Gedurende de tijd van het Einstellen is het heel veel gemakkelijker voor God om ons te bereiken, omdat ons hart en ons bewustzijn geopend zijn en helemaal op Hem gericht zijn. 

De Heilstrom kan voor ieder mens afzonderlijk waar te nemen zijn. De een voelt hem misschien als warmtegevoel of of wel ook als kou, een ander daarentegen bespeurt een kriebelen of hij moet huiveren en weer een ander voelt pijn of onrust, een ander misschien rust.  Er zijn bij ieder mens verschillende reacties vast te stellen. 
„Indien u nu uw lichaam werkelijke aandacht schenkt, dan zult u in dit, uw eigen lichaam niet wat, maar dat waarnemen, wat zich precies op dit ogenblik in uw lichaam merkbaar maakt. U zult zelf zeggen: “Dat is een eigenaardig gevoel, dat is een gevoel, wat ik nog nooit waargenomen heb. Het is anders dan tot nu toe.  Er overspoelt iets mijn lichaam, er doorstroomt iets mijn lichaam, het is anders. Vroeger, tot nutoe, waren de ledematen zwaar, ze waren zwak, ze waren bijna levenloos, ze waren koud, en nu daarentegen is het iets anders. “
Het vragen bevrijdt ons natuurlijk niet daarvan, ons eigen deel ertoe bij te dragen, dat noodzakelijk is, zodat het gewenste succes kan intreden. 

Wanneer er bv. Een examen aankomt en wij ons, hoewel wij genoeg tijd daarvoor hebben, niet grondig of helemaal niet voorbereiden, maar maar ons slechts door het vragen en Einstellen alle ondersteuning van God verwachten, zullen we zeker een bittere teleurstelling beleven. Pas wanneer wij van onze kant al het noodzakelijke gedaan hebben, dan helpt God ons.  Of wanneer wij om de vrede op de werkplek of in de buurt vragen en zelf nog generlei streven aan de dag legden, liefdevol en begripvol de collega's resp. buren te bejegenen, dan is er ook voor God geen enkele aanleiding om op deze vragen in te gaan. 
Bruno Gröning noemde zich een grote transformator en wij allen zouden kleine transformatoren zijn. Om de kracht verder te kunnen geven, moeten wij echter eerst eens zelf met de goddelijke kracht aangevuld zijn.  Om altijd over voldoende kracht te beschikken, is het belangrijk zich twee keer per dag voor minstens 10 minuten in te stellen. Vele mensen gaan zich 's morgens om 9.00 uur en 's avonds om 21.00 uur einstellen.  Maar wij kunnen ons altijd en op iedere plaats einstellen.  De kracht stroomt immers de klok rond en overal.  

De orde (gezondheid) is God
 
Doordat wij ons afkeerden van God verloren we het bewustzijn voor de geestelijke wetten en de ziekte trad in ons leven. Bruno Gröning noemde de ziekte wanorde of ook het kwaad. Hij zei: "De orde is God. De orde is gezondheid. "Omdat we ons steeds verder van God afkeerden  en dus ook van de orde (gezondheid), werd de ziekte steeds meer vanzelfsprekend in ons leven. Bruno Gröning zei: "De ziekte behoort niet tot de mens" Omdat we hadden verleerd, om naar onze innerlijke stem te luisteren en geen aandacht meer besteedden aan de signalen van onze ziel, wisten we ook niet meer, hoe we op de natuurlijke manier tot gezondheid konden komen. De mens was uit de goddelijke orde gevallen, waarvan hij geen notie meer had.

"Nu is hij hulpeloos, radeloos en zonder daadkracht. Hij weet niet meer het juiste. Hij heeft  geen andere keuze,dan dat hij zich aan al het slechte, het kwade,dat hij in zijn lichaam had waargenomen en nu nog waarneemt, moet overgeven. Hij praat het zichzelf in en zegt tegen zichzelf: "Wat blijft er anders voor mij over,dan mij bezig te houden met datgene wat ik voel en dat te behandelen wat ik als ziekte ervaar. Iedere poging is me tot nu toe slecht bekomen”
De eerste stap in de goede richting is weer tot rust te komen. We zullen de inzichten, die we ons van God wensen, niet zo maar even verkrijgen. We moeten ons steeds weer de tijd nemen, om tot rust te komen. Dan kan God ons laten zien, waar we ons lichaam en onze ziel hebben verwaarloosd en welke veranderingen nodig zijn,zodat we weer gezond kunnen worden. Als we ons moeite doen om tot inzicht te komen, dan kunnen we ons het volgende bewust maken  en tegen onszelf zeggen: "De oplossing is er al, laat het me alsjeblieft zien." God geeft ons alles wat we nodig hebben als we bereid zijn, om steeds weer de tijd te nemen, om met Hem in harmonie te komen en te doen wat Hij ons laat zien. Het is noodzakelijk dat we ons bewustzijn niet sluiten voor inzichten, die onaangenaam voor ons zijn. Zolang we alleen maar veranderen, daar waar het ons goed uitkomt, blijven ​​we op de plaats en komen we niet vooruit.
De mens had zijn natuurlijke instinct verloren. We moeten weer leren naar ons gevoel,onze innerlijke stem te luisteren. We moeten weer “godhorig” worden en ons door God laten leiden en niet meer door mensen.

De kracht van de gedachten.
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bruno Gröning zei dat alles via de gedachten gebeurt. Gedachten zijn krachten,die zichzelf willen realiseren.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Het is zoals bij het bouwen van een huis. Eerst komt de gedachte om een ​​huis te bouwen, dan maak je een plan hoe het huis eruit zou zien. Dan wordt het huis gebouwd en na een tijdje is het huis klaar. Zo gaat het ook met de gedachten.
Bruno Gröning zei bovendien, dat de mens niet in staat is zijn eigen gedachten te ontwikkelen, maar dat hij alleen gedachten uit de verschillende spirituele rijken kan opnemen. Hij kan vrij kiezen voor goede, constructieve gedachten, die uit de goddelijke krachtbron komen, of voor negatieve, afbrekende gedachten, die afkomstig zijn uit de satanische krachtbron. Afhankelijk van de gedachte die hij bewust of onbewust opneemt, toelaat, staat hij onder goddelijke of onder satanisch leiderschap.
Bruno Gröning adviseerde ons elke gedachte te controleren,om te zien of hij het waard is opgenomen te worden of niet.

'Elke kwade gedachte, die men opneemt en niet betreurt en afwijst, moet men ooit in de daad omzetten. Daarom is het zo belangrijk, beste vrienden, dat men de gedachten controleert en meestert. Ik heb nu steeds over het opnemen van gedachten gesproken. U zult misschien verbaasd zijn, dat ik deze uitdrukking gebruik, maar het is inderdaad zo: De gedachten, die per seconde in uw hoofdje rondzweven, zijn niet van u, beste vrienden, die neemt u slechts op, zoals de radio de radio-uitzendingen opneemt. U zelf kunt alleen bepalen of u de goede of kwade gedachten, de goede of kwade uitzending moet ontvangen. Want dat, wat u wilt, neemt u op en zo zijn ook uw gedachten. Daarom zeg ik steeds weer, beste vrienden: de mens handelt volgens zijn wil. Zoals de wil is, zo is de gedachte. De gedachte beweegt de mens tot de daad! En ik herhaal, beste vrienden, elke gedachte, die u opneemt en niet weer door een eerlijk berouw afwijst, moet u ooit in daden omzetten, of u dat dan wilt of niet.”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Achter elke gedachte staat een kracht. Gedachten hebben een energie, die sterker is dan elektriciteit. Een positieve gedachte bouwt op, een negatieve gedachte breekt af.

 


Website Builder provided by  Vistaprint